homiletyka polska: bibliografia od 1945 roku (www.homiletyka.us.edu.pl)
red. ks. dr hab. Leszek Szewczyk
adiunkt Katedry Teologii Pastoralnej, Liturgiki, Homiletyki i Katechetyki
Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

uaktualnienia bibliografii dokonane dnia 14.10.2014;
1
pozycji (-e)

ROK 2014
Kalbarczyk Adam, Głoszenie słowa Bożego w ramach sakramentu pokuty i pojednania, w: Stułkowski, Sz. (red.), ,"Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię". Program duszpasterski Kościoła w Polsce na rok 2014/2015, [Święty Wojciech] Poznań 2014, 253-268.
Procek Rafał, Maryja jako wzór kobiety w nauczaniu piekarskim podczas żeńskich pielgrzymek stanowych w latach 1979 - 2012, [WTL UŚ] 2014.
Siwek Gerard, (rec.) Ks. Tadeusz Lewandowski, Odnowa kaznodziejstwa w twórczości homiletów włocławskich XX wieku, seria "Scripta Theologica Thoruniensia nr 19, UMK Toruń 2011, ss. 396, Homo Dei 1(2014), 239-242.
Siwek Gerard, Osobowość kaznodziei dzisiaj.. Rozważania nieobojętne., [Homo Dei] Kraków 2014.
Słota Adam, Relacja wiary i rozumu w "Kazaniach Uniwersyteckich" bł. Johna Henry'ego Newmana bł. Johna Henry'ego Newmana, [WTL UŚ] 2014.
Szałanda Tomasz, Z o. Gabriele Amorthem na ambonę? Doświadczenia egzorcysty źródłem homilii w przepowiadaniu zwycięstwa Jezusa nad Złem, w: D. Czaicki (red.), Misterium Słowa. Modlitwa, Kraków 2014, 343-358.
Szewczyk Leszek, "Siedzieć jak na tureckim kazaniu" czyli o trudnym języku kazań, Logopedia Silesianea 3(2014), 143-151.
Szewczyk Leszek, Adhortacja apostolska Evangelii Gaudium o formalnej stronie wypowiedzi kaznodziejskiej, w: M. Panek, J. Wilk (red.), Gratias agamus Domino Deo nostro, Księga Honorowa dedykowana Księdzu Jerzemu Palińskiemu Rektorowi Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach w latach 2006-2013, Katowice 2014, 262-271.
Szewczyk Leszek, Osobowe spotkanie z Chrystusem w homilii, w: S Dyk, W. Czupryński (red.), Jak przepowiadać dziś? Głoszenie słowa Bożego w służbie chrześcijańskiej wiary, Olsztyn 2014, 47-58.

ROK 2013
Gabara Paweł, Pojęcie milczenia i jego funkcja w relacji między Bogiem i człowiekiem w homiliach Jana Pawła II, [Wydawnictwo Naukowe Uniwersytet Jana Pawła II] Kraków 2013
komunikacja (werbalna, niewerbalna).
Kalbarczyk Adam, Teatr animacji jako narzędzie przepowiadania, Przegląd Homiletyczny 17(2013), 117-132.
Kalbarczyk Adam, Drogi do poprawy jakości homilii i kazań, w: J. Hadryś (red.), Zawsze z Tobą. Księga Pamiątkowa ofiarowana Biskupowi Zdzisławowi Fortuniakowi na pięćdziesięciolecie kapłaństwa, [Wydział Teologiczny UAM] Poznań 2013, 249-255.
Szałanda Tomasz, Zwiastowanie Pańskie (Łk 1,26-38) w przepowiadaniu homilijnym. Biblia w przepowiadaniu, t. 1, [Unitas] Siedlce 2013.
Szałanda Tomasz, Homilia w celebracji Liturgii Godzin, Ateneum Kapłańskie 625(2013), 464-476.
Szałanda Tomasz, Jak dzisiaj mówić o Św. Antonim Padewskim?. Przyczynek do badań kaznodziejstwa hagiograficznego, w: K. Parzych-Blakiewicz (red.), Św. Antoni z Padwy w wierze, kulcie, teologii i sztuce. Perspektywa regionalna i uniwersalna, [Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne] Olsztyn 2013, 255-267.
Szałanda Tomasz, Kilka uwag o kaznodziejstwie dla dzieci na podstawie przepowiadania ks. J. Tischnera, Ateneum Kapłańskie 630(2013), 342-351.
Szewczyk Leszek, Sprawozdanie z sympozjum homiletycznego: Liturgiczne przepowiadanie do dzieci. Szanse i zagrożenia, Studia Pastoralne 9(2013), 358-360.
Szewczyk Leszek, Przepowiadanie pasyjne, w: L. Szewczyk (red.), Kazania pasyjne, Umacniać słowem, [Wydawnictwo Emmanuel] Katowice 2013, 5-8.
Szewczyk Leszek, Przekaz treści biblijnych i katechizmowych w kaznodziejstwie. Postulaty na Rok Wiary, Studia Pastoralne 9(2013), 230-245.
Szewczyk Leszek, Co logopeda słyszy we współczesnych polskich kazaniach? Zadania logopedy w kształceniu kaznodziejów, w: N. Moćko, K. Węsierska (red.), Profilaktyka logopedyczna w praktyce edukacyjnej, t. 2,, Katowice 2013, 92-103.
Szewczyk Leszek, (rec.) Duszpasterstwo wobec kryzysu wiary. Praca zbiorowa pod red. W. Przygody i K. Święsa. Lublin 2013, ss. 389., Studia Pastoralne 9(2013), 336-338.
Szewczyk Leszek, (rec.) H. Łysy, Liturgiczne i pozaliturgiczne przepowiadanie do dzieci w Kościele w Polsce po Soborze Watykańskim II. Teoria i praktyka. Opole 2011 (ss. 250),, Studia Pastoralne 9(2013), 307-310.
Wiszowaty Edward, Kaznodziejstwo w Archidiecezji Warmińskej. Przygotowanie teoretyczne i praktyczna realizacja, w: Bielinowicz A. (red.), W służbie Bogu i człowiekowi. Księga pamiątkowa na siedemdziesiąte piąte urodziny ks. kan. prał. dr. Wiesława Więcka, [Wydział Teologii UWM w Olsztynie] Olsztyn 2013, 203-214.

ROK 2012
Gabara Paweł, Sztuka pięknego mówienia, czyli retoryka w homiletyce, Anamnesis 69(2012), 108-114.
Wawrzyniak Jacek, Ks. Józef Czesław Chryzostom Małysiak SDS - teoretyk i praktyk kaznodziejstwa misyjno-rekolekcyjnego, [Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu] Wrocław 2012.

ROK 2011
Maciejewski Piotr, Kapłan jako sługa Słowa - na przykładzie Sługi Bożego ks. Aleksandra Woźnego, [Wydział Teologiczny UAM] Poznań 2011.

ROK 2010
Szewczyk Leszek, Kapłańska wierność Słowu, Wiadomości archidiecezjalne - Katowice 2(2010), 99 - 107.
Wiszowaty Edward, Biblijny kerygmat o stworzeniu w kaznodziejstwie i katechezie, w: Wiszowaty E., Parzych-Blakiewicz K., (red.), Teoria ewolucji a wiara chrześcijan, [UWM] Olsztyn 2010, 258-278.

ROK 2006
Szewczyk Leszek, Zaprosić retorykę na ambonę. Znaczenie retoryki dla współczesnego kaznodziejstwa, w: D. Krok, S. Pawiński (red.), Język przekazu religijnego, Opole 2006, 117-125.