homiletyka polska: bibliografia od 1945 roku (www.homiletyka.us.edu.pl)
red. ks. dr hab. Leszek Szewczyk
adiunkt Katedry Teologii Pastoralnej, Liturgiki, Homiletyki i Katechetyki
Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

uaktualnienia bibliografii dokonane dnia 22.09.2017;
9
pozycji (-e)

ROK 2017
Szewczyk Leszek, O kaznodziejstwie ks. Józefa Przybyły, w: J. Przybyła, (red.), Głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu, Lędziny 2017, 167-170.
Szewczyk Leszek, Chrystocentryczne głoszenie zasad życia chrześcijańskiego, w: H. Sławiński (red.), Głosimy Pana Jezusa Chrystusa. Treść przepowiadania, Kraków 2017, 173-196.
Szewczyk Leszek, Kierunki badań w homiletyce polskiej na podstawie zawartości Bibliografii homiletycznej, Polonia Sacra 21,2(2017), 45?62.
Wasilewski Edward, "Głosimy Chrystusa, który jest i który przychodzi", w: H. Sławiński (red.), Głosimy Pana Jezusa Chrystusa. Treść przepowiadania, Kraków 2017, 221-235.
Wasilewski Edward, Wykresografia - przełom "gutenbergiański" w teologii, [Gaudentinum] Gniezno 2017.
Wasilewski Edward, ABC dobrego przygotowania homilii, [Biblos] Tarnów 2017.
Wiśniewski Sebastian, Pragnijmy nieba tak jak Dobry Łotr, w: Wiśniewski S. (red.), Głosimy Ukrzyżowanego. Kazania pasyjne, [Salwator] Kraków 2017, 130-137.
Wiśniewski Sebastian [red.], Głosimy Ukrzyżowanego. Kazania pasyjne, [Salwator] Kraków 2017.

ROK 2016
Szewczyk Leszek, Głoszenie słowa Bożego niesłyszącym, w: Ľ. Petrik, J. Sedláková, Z. Čandová (red.), Božie slovo možno počuť i vidieť. Prezentácia Evanjelia podľa Lukáša v piktogramoch,, Prešov 2016, 40-55.
Wasilewski Edward, Związek modlitwy nieustannej z przepowiadaniem homilijnym w świetle przekazów patrystycznych, Roczniki Teologiczne 36, z. 12(2016), 131-148.
Wasilewski Edward, Obligatoryjność używania tytułów chrystologicznych w przepowiadaniu homilijnym, Teologia i Człowiek 35, nr 3(2016), 161-177.
Wasilewski Edward, Podstawowy warsztat patrystyczny homilisty, Studia Pastoralne 12(2016), 146-160.
Wasilewski Edward, Pełnia rozwoju człowieka tylko w Chrystusie. Ujęcie graficzne, Zeszyty Formacji Katechetów 1(2016), 26-34.
Wasilewski Edward, Przyjaźń narzeczonych gwarancją trwałości małżeństwa, Teologia i Moralność 19(2016), 225-242.
Wiśniewski Sebastian, Matka Boża Różańcowa naszą pomocą i obroną w drodze do świętości, w: Wiśniewski S. (red.), O Maryi nigdy dość. Kazania maryjne misjonarzy oblatów Maryi Niepokalanej., [Salwator] Kraków 2016, 27-29.

ROK 2015
Swędrowski Jerzy, Kontekst liturgiczny homilii i ars praedicandi w "Dyrektorium homiletycznym", Studia Loviciensia 17(2015), 247-256.
Wasilewski Edward, Podstawowy warsztat liturgiczny homilisty, Liturgia Sacra 2(2015), 383-391.

ROK 2013
Swędrowski Jerzy, Sanktuaria Maryjne w dziele głoszenia słowa Bożego w posłudze Prymasa Polski Kardynała Józefa Glempa, Studia Loviciensia 15(2013), 293-303.

ROK 2012
Swędrowski Jerzy, Aktualność kerygmatu w kontekście postaw ludzkich i chrześcijańskich. Miejsce kaznodziei w przekazie kerygmatu, Studia Loviciensia 14(2012), 261-272.
Swędrowski Jerzy, Jak nie mówić i jak mówić o świętych, Homo Dei 3(2012), 151-156.
Swędrowski Jerzy, Arcybiskupi gnieźnieńscy a kultura; wybrane zagadnienia, Studia Prymasowskie 6(2012), 343-357.
Swędrowski Jerzy, (rec.) Marian Kowalczyk SAC, Apostolat słowa Bożego, Warszawa 2010, s. 484, Studia Loviciensia 14(2012), 331-334.

ROK 2011
Swędrowski Jerzy, Realizm słowa Bożego, Collectanea Theologica 81(2011), 5-16.
Swędrowski Jerzy, O. Stefan Dzierżek SJ (1913-2005) - świadek czasów, kiedy odwaga kosztowała, Studia Loviciensia 13(2011), 199-210.
Swędrowski Jerzy, Pasterska odpowiedzialność Prymasów Polski za przepowiadanie słowa Bożego, w: K. Marcyński, J. Szaniawski, J. Twardy (red.), Media na przełomie. Dziennikarstwo. Kaznodziejstwo. Edukacja medialna., Warszawa 2011, 530-545.
Swędrowski Jerzy, Rola Najświętszej Maryi Panny w kształtowaniu chrześcijańskich postaw Polaków w przepowiadaniu kardynała Stefana Wyszyńskiego, Studia Prymasowskie 5(2011), 265-280.
Swędrowski Jerzy, (rec.) Jerzy Niestępski, Twórczość homiletyczna biskupa Mikołaja Sasinowskiego w latach 1970-1982 oraz jej aspekty pastoralne, Warszawa 2009, s. 224, Rocznik Teologii Katolickiej 10(2011), 269-272.
Swędrowski Jerzy, (rec.) Gerard Siwek CSsR, Rekolekcje wczoraj i dziś, Kraków 2011, s. 238, Rocznik Teologii Katolickiej 10(2011), .
Swędrowski Jerzy, (rec.) Mirosław Jasiński, In Verbo Tuo, Gniezno 201, s. 128, Studia Prymasowskie 5(2011), 389-391.
Swędrowski Jerzy, (rec.) Leszek Szewczyk, Odnowa przepowiadania słowa Bożego w (archi)diecezji katowickiej po Soborze Watykańskim II, Katowice 2009, s. 392, Warszawskie Studia Pastoralne 13(2011), 347-350.
Swędrowski Jerzy, (rec.) Renata Jasnos, Biblia między literaturą a teologią, Kraków 2007, s. 264, Warszawskie Studia Pastoralne 13(2011), 351-354.
Swędrowski Jerzy, (rec.) Mirosław Kreczmański, ks. Henryk Małecki, W wierności Bogu i Kościołowi, Warszawa 2009, s. 240, Studia Prymasowskie 5(2011), 391-394.
Swędrowski Jerzy, (rec.) Bice Mortara Garavelli, Manuale di retorica, Milano 2008, s. 368, Collectanea Theologica 81(2011), 207-209.
Swędrowski Jerzy, (rec.) Jan Kupka SAC, Stanisław Kuraciński SAC w służbie misjom, Ząbki 2011, s. 214, Warszawskie Studia Pastoralne 14(2011), 193-198.

ROK 2010
Swędrowski Jerzy, Troska Prymasa Polski Władysława Łubieńskiego o przepowiadanie słowa Bożego, Studia Prymasowskie 4(2010), 253-263.
Swędrowski Jerzy, (rec.) Bp Andrzej F. Dziuba, Kardynał Stefan Wyszyński, Kraków 2010, s. 127, Studia Prymasowskie 4(2010), 314-318.
Swędrowski Jerzy, (rec.) Jan Obłąk, Kardynał Bernard Maciejewski jako biskup krakowski, Olsztyn 2008, s. 94, Warszawskie Studia Pastoralne 12(2010), 150-153.
Swędrowski Jerzy, (rec.) Poczet Arcybiskupów Gnieźnieńskich Prymasów Polski. Tekst Przemysław Mrozowski ze wstępem Daniela Olszewskiego, Warszawa 2003, s. 224, Studia Prymasowskie 4(2010), 318-321.
Swędrowski Jerzy, (rec.) Henryk Sławiński, Między ciągłością a zmianą, Kraków 2008, s 344, Warszawskie Studia Pastoralne 12(2010), 154-157.

ROK 2009
Swędrowski Jerzy, Polskie Zjazdy Homiletyczne w Stanach Zjednoczonych, Studia Loviciensia 11(2009), 291-302.
Swędrowski Jerzy, (rec.) Bogusław Nadolski, Ambona. Historia, znaczenie, symbolika, Warszawa 2008, s. 116+8, Warszawskie Studia Pastoralne 9(2009), 144-147.
Swędrowski Jerzy, (rec.) Kazimierz Panuś, Sztuka głoszenia kazań, Kraków 2008, s. 208, Saeculum Christianum 2(2009), 280-283.
Swędrowski Jerzy, (rec.) bp Andrzej F. Dziuba, Chrześcijaństwo a kultura, Warszawa 2008, s. 324, Homo Dei 4(2009), 176-179.
Swędrowski Jerzy, (rec.) Andrzej Adamski, Kapłan i dziennikarz, Warszawa 2008, s. 319, Studia Loviciensia 11(2009), 316-319.
Swędrowski Jerzy, (rec.) Jerzy Sikora, Od słowa do słowa, Warszawa 2008, s. 283, Warszawskie Studia Pastoralne 9(2009), 148-152.
Swędrowski Jerzy, (rec.) Piotr Pawlukiewicz, Aleksander Fedorowicz, po prostu ksiądz, Warszawa 2008, s. 392, Studia Loviciensia 11(2009), 316-319.
Swędrowski Jerzy, (rec.) Kazimierz Panuś, Wielcy mówcy Kościoła w Polsce, Kraków 2005, s. 502, Warszawskie Studia Pastoralne 9(2009), 153-157.

ROK 2008
Swędrowski Jerzy, Nauka Prymasa Stanisława Karnkowskiego o Jezusie Chrystusie i sakramentach, Studia Prymasowskie 2(2008), 299-333.
Swędrowski Jerzy, Troska o Ojczyznę w przepowiadaniu Prymasów Polski, Rocznik Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie 50(2008), 274-287.
Swędrowski Jerzy, (rec.) Marek Jagodziński, Sakramenty w służbie Communio,Warszawa 2008, s. 483, Studia Loviciensia 10(2008), 351-354.
Swędrowski Jerzy, (rec.) Bp Andrzej F. Dziuba, Studia Prymasowskie, Warszawa 2008, s. 312, Saeculum Christianum 2(2008), 217-219.
Swędrowski Jerzy, (rec.) Stanisław Urbański, Janusz Śmigiera (red.), Gorzkie żale przybywajcie, Warszawa 2008, s. 291, Rocznik Teologii Katolickiej 7(2008), 335-338.
Swędrowski Jerzy, (rec.) Krzysztof Konecki, Nasze sprawowanie Eucharystii, Włocławek 2007, 126, Warszawskie Studia Pastoralne 7(2008), 255-258.
Swędrowski Jerzy, (rec.) Antoni Dudek, Ryszard Gryz, Komuniści i Kościół w Polsce (1945-1989), Kraków 2006, s. 464, Studia Prymasowskie 2(2008), 377-381.
Swędrowski Jerzy, (rec.) Wiesław Przyczyna, ks. Leszek Szewczyk (red.), Polska bibliografia homiletyczna 1945-2005, Kraków 2007, s. 408, Warszawskie Studia Pastoralne 7(2008), 259-262.
Swędrowski Jerzy, (rec.) Andrzej Rusinowski, działalność społeczna duchowieństwa w Archidiecezji Warszawskiej 1914-1930, Ząbki 2006, s. 464+32, Warszawskie Studia Pastoralne 8(2008), 209-213.
Swędrowski Jerzy, (rec.) Janina Druszcz, Świętość matki w hagiografii, nauczaniu i praktyce Kościoła Katolickiego, Olsztyn 2007, s. 342, Warszawskie Studia Pastoralne 8(2008), 214-217.
Swędrowski Jerzy, (rec.) Bp Andrzej F. Dziuba, Rodzina w dialogu z Bogiem w nauczaniu Ojca świętego Jana Pawła II, Warszawa 2006, s. 126, Homo Dei 3(2008), 198-200.
Swędrowski Jerzy, (rec.) Kazimierz Panuś, Historia kaznodziejstwa, Kraków 2007, s. 504, Warszawskie Studia Pastoralne 8(2008), 218-222.

ROK 2007
Swędrowski Jerzy, Fundacja Wężykowska wśród dzieł arcybiskupów gnieźnieńskich, Studia Loviciensia 9(2007), 293-308.
Swędrowski Jerzy, Ks. Aleksander Syski i jego dzieło Kazalnicy popularnej, Łódzkie Studia Teologiczne 16(2007), 215-225.
Swędrowski Jerzy, (rec.) Andrzej F. Dziuba, Przesłanie społeczne kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2004, s. 207, Studia Prymasowskie 1(2007), 285-289.
Swędrowski Jerzy, (rec.) Abp Stanisław Szymecki, Będziesz miłował, Białystok 2005, s. 470, Studia Teologiczne Białystok-Drohiczyn-Łomża 25(2007), .
Swędrowski Jerzy, (rec.) Jolanta Kosińska, Biskup Alojzy Orszulik - życie i działalność, Łowicz 2006, Saeculum Christianum (2007), 336-338.
Swędrowski Jerzy, (rec.) Gerard Siwek CSsR, Blaski i cienie współczesnego przepowiadania, Wydawnictwo M, Kraków 2007, s. 287, Warszawskie Studia Pastoralne 6(2007), 196-200.
Swędrowski Jerzy, (rec.) Biskup Andrzej F. Dziuba, Cywilizacja miłości w koncepcji Ojca świętego Jana Pawła II, Veritas Foundation Publication Centre, Londyn 2005, s. 62, Łódzkie Studia Teologiczne 16(2007), 294-297.
Swędrowski Jerzy, (rec.) Aleksander Jacyniak SJ, Ze świętym Józefem na przełomie tysiącleci. Polskie studium Józefologiczne, Kalisz 2002, s. 183, Saeculum Christianum 2(2007), 273-276.
Swędrowski Jerzy, (rec.) Augustine Hamilcar Serafini, The Face of Adam, Warszawa 2005, s. XVIII+190, Łódzkie Studia Teologiczne 16(2007), 297-299.