homiletyka polska: bibliografia od 1945 roku (www.homiletyka.us.edu.pl)
red. ks. dr hab. Leszek Szewczyk
adiunkt Katedry Teologii Pastoralnej, Liturgiki, Homiletyki i Katechetyki
Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

uaktualnienia bibliografii dokonane dnia 10.05.2017;
0
pozycji (-e)

ROK 2017
Bryk Błażej, Posługa słowa ks. Jana Machy (1914-1942), [WTL UŚ] Katowice 2017.
Drzęśla Wojciech, Wykorzystywanie urządzeń elektronicznych w praktyce kaznodziejskiej księży archidiecezji katowickiej, [WTL UŚ] Katowice 2017.
Seweryn Mateusz, Etos pracy górnika w nauczaniu biskupów katowickich. Studium homiletyczne na podstawie wypowiedzi z okazji uroczystości św. Barbary w latach 1987-2015, [WTL UŚ] Katowice 2017.
Sławiński Henryk, Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej ?Słowo Boże można usłyszeć i widzieć?, Preszow (Słowacja), 11 października 2016 r., Ateneum Kapłańskie 648/2/168(2017), 406-407.
Sławiński Henryk, Listy pasterskie arcybiskupa Jerzego Ablewicza, w: M. Tragarz (red.), Listy pasterskie w posłudze biskupiej Jerzego Ablewicza, Tarnów 2017, 35-40.
Sławiński Henryk, Religious freedom and the Church?s mission of preaching the Word of God, w: F. De Rycke, B. Pottier, H. Sławiński, J. van Reeth (red.), Secularisation & Europe, [Betsaida] s-Hertogenbosch 2017, 349-366.
Sławiński Henryk, Misterium Chrystusa, kerygmat i dogmat w przepowiadaniu, w: H. Sławiński (red.), Głosimy Pana Jezusa Chrystusa. Treść przepowiadania, Kraków 2017, 119-146.
Sławiński Henryk, Przepowiadanie chrystocentryczne, w: H. Sławiński (red.), Głosimy Pana Jezusa Chrystusa. Treść przepowiadania, Kraków 2017, 11-29.
Szewczyk Leszek, Chrystocentryczne głoszenie zasad życia chrześcijańskiego, w: H. Sławiński (red.), Głosimy Pana Jezusa Chrystusa. Treść przepowiadania, Kraków 2017, 173-196.

ROK 2016
Kuźnik Bartłomiej, Problematyka dogmatyczno-moralna w kaznodziejstwie księdza dra Stanisława Bisty. Studium homiletyczne., [WTL UŚ] Katowice 2016.
Sławiński Henryk, (rec.) Gregory Heille, The Preaching of Pope Francis, Collegeville, MN, Liturgical Press 2015, 84 s., Ateneum Kapłańskie 641/1/166(2016), 206-207.
Sławiński Henryk, Słowo i obraz w przepowiadaniu orędzia Chrystusa, w: Ľ. Petrik, J. Sedláková, Z. Čandová, Prešov (red.), Božie slovo možno počuť i vidieť. Prezentácia Evanjelia podľa Lukáša v piktogramoch, [Wyd. Prešovská univerzita v Prešovie] Prešov 2016, 18-39.
Sławiński Henryk, Segmentacja rynku i przepowiadanie do wielopokoleniowego audytorium, w: M. Pawliszyn (red.), "Musimy siać". Księga pamiątkowa ku czci Gerarda Siwka CSsR (1938-2015), [Homo Dei] Kraków 2016, 337-352.
Sławiński Henryk, Planowanie tematów homilii w praktyce duszpasterskiej, w: M. Rzepka, J. Nowak (red.), ?Odpowiednie dać rzeczy słowo?? C.K. Norwid. Prace ofiarowane Księdzu Prałatowi Zbigniewowi Adamkowi z okazji siedemdziesiątych urodzin, [Biblos] Tarnów 2016, 191-205.
Sławiński Henryk, Przepowiadanie do ludzi w podeszłym wieku, Analecta Cracoviensia 48(2016), 141?161.
Sławiński Henryk, Humor i jego funkcje w przepowiadaniu słowa Bożego, Roczniki Teologiczne 63/12(2016), 119-129.
Sławiński Henryk, Posługa słowa wobec ludzi starszych, chorych i niesłyszących z uwzględnieniem wskazań II Polskiego Synodu Plenarnego, Warszawskie Studia Pastoralne numer specjalny(2016), 349-369.
Sławiński Henryk, Przepowiadanie z humorem, Teologia i Człowiek 36/4(2016), 129-148.
Szczepaniak Maciej, Formatowanie telefonu komórkowego kapłana w duchu Ewangelii, w: ?Musimy siać?. Księga pamiątkowa ku czci Gerarda Siwka CSsR (1939-2015), [Homo Dei] Kraków 2016, 385-400.
Szewczyk Leszek, Głoszenie słowa Bożego niesłyszącym, w: Ľ. Petrik, J. Sedláková, Z. Čandová, Prešov (red.), Božie slovo možno počuť i vidieť. Prezentácia Evanjelia podľa Lukáša v piktogramoch, [Wyd. Prešovská univerzita v Prešovie] Prešov 2016, 40-55.
Szewczyk Leszek, Posługa słowa Bożego w praktyce rekolekcyjnej. Na przykładzie archidiecezji katowickiej, Theologos 1(2016), 86-99.
Szewczyk Leszek, Psychologiczne kompetencje głosiciela słowa Bożego, Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 49,1(2016), 237-250.
Szewczyk Leszek, Muzyka ?najszlachetniejszą służebnicą? liturgii. O muzyce jako źródle i tworzywie kaznodziejskim, Studia Pastoralne 12(2016), 36-48.
Szewczyk Leszek, Sprawozdanie z sympozjum Arbeitsgemeinschaft für Homiletik. Breklum, 26-29 września 2016 r, Studia Pastoralne 12(2016), 348-350.
Szewczyk Leszek, Homilia w dokumentach polskich synodów diecezjalnych (2000?2012), Roczniki Teologiczne 63/12(2016), 103-117.
Szewczyk Leszek, Głosiciel i słuchacz homilii w dokumentach najnowszych polskich synodów diecezjalnych, w: ?Musimy siać?. Księga pamiątkowa ku czci Gerarda Siwka CSsR (1938-2015, Kraków 2016, 369-383.
Szewczyk Leszek, Wychowanie do przebaczenia w homiliach, Paedagogia Christiana 2/38(2016), 243-262.
Szewczyk Leszek, Wielcy mówcy franciszkańscy. Nasi mistrzowie posługi słowa., [Emmanuel] Katowice-Panewniki 2016.
Wasilewski Edward, Ekshortacje pastoralne - klucz do kwerendy homiletycznej, Ruch Biblijny i Liturgiczny 69/2(2016), 125-142.
Wasilewski Edward, Definicja miłości chrześcijańskiej w przepowiadaniu, w: Chałupniak R., Kostorz J. (red.), , [Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego] Opole 2016, 145-160, [Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego] Opole 2016.
Wasilewski Edward, Ein >>Gutenbergischer<< Wendepunkt in der Theologie, Forum Katholische Theologie 32, H. 2(2016), 92-107.
Wasilewski Edward, Motywacja eschatologiczna w przepowiadaniu, Ateneum Kapłańskie 642/1/166(2016), 320-333.
Wasilewski Edward, Podstawowe prawdy katechizmowe w 33 ujęciach graficzno-obrazowych, Pomoce katechetyczne z płytą CD (2016), .
Wasilewski Edward, Chrzest. Wszczepienie w Mistyczne Ciało Chrystusa, [Gaudentinum] Gniezno 2016.

ROK 2015
Sławiński Henryk, Sprawozdanie z konferencji ?Problemy? z małżeństwem w Biblii, czyli Dobra Nowina o związku kobiety i mężczyzny (Białobrzegi, 20-21 października 2014), Biblioteka kaznodziejska 1(2015), 9-18.
Sławiński Henryk, Sprawozdanie z konferencji ?Wolność religijna, relatywizm i sekularyzacja we współczesnym społeczeństwie i ich implikacje dla Kościoła?, ?s-Hertogenbosch, Holandia, 21-24 II 2015, Ateneum Kapłańskie 638/1/165(2015), 187-193.
Sławiński Henryk, Sprawozdanie: Colloquium: Wolność religijna, relatywizm i sekularyzacja we współczesnym społeczeństwie i ich implikacje dla Kościoła., Vita Academica 82/2(2015), 6-9.
Sławiński Henryk, Sprawozdanie: The Challenges for the Priestly Formation in the Ancient Christianity and Nowadays., Vita Academica 83/3(2015), 14-15.
Sławiński Henryk, Znaczenie, geneza i struktura ?Dyrektorium homiletycznego?, Polonia Sacra 40/3(2015), 155-176.
Sławiński Henryk, Prawo do wolności religijnej i jego naruszanie we współczesnej Europie, Studia Włocławskie 17(2015), 295-310.
Sławiński Henryk, Kontekstualne uwarunkowanie głoszenia katechez do młodzieży, Pro Musica Sacra 13(2015), 53-69.
Sławiński Henryk, Tematyczne programowanie przepowiadania homilijnego, Roczniki Teologiczne 62/12(2015), 77-91.
Sławiński Henryk, Homilia niedzielna w dokumentach Kościoła w Stanach Zjednoczonych, w: H. Sławiński (red.), Homilia niedzielna. Dokumenty Konferencji Episkopatu Stanów Zjednoczonych, Kraków 2015, 7-28.
Sławiński Henryk, Konferencji Biskupów Katolickich Stanów Zjednoczonych, Preaching the Mistery of Faith, tekst polski: Przepowiadanie misterium wiary. Homilia niedzielna, w: H. Sławiński (red.), Homilia niedzielna. Dokumenty Konferencji Episkopatu Stanów Zjednoczonych, Kraków 2015, 29-88.
Sławiński Henryk, Komisja do Spraw Życia i Posługi Kapłanów przy Krajowej Konferencji Biskupów Katolickich Stanów Zjednoczonych, Fulfilled in Your Hearing. The Homily in the Sunday Assembly, Washington 1982, w: H. Sławiński (red.), Homilia niedzielna. Dokumenty Konferencji Episkopatu Stanów Zjednoczonych, [Wydawnictwo Salwator] Kraków 2015, 89-135.
Szczepaniak Maciej, Patrzenie obrazu. Obrazowanie jako strategia komunikacyjna w przepowiadaniu, Teologia Praktyczna 16(2015), 111-122.
Wasilewski Edward, Aplikacja założeń metody wykresograficznej do teorii i praktyki homiletycznej, [Gaudentinum] Gniezno 2015.
Wasilewski Edward, Podstawowy warsztat biblijny homilisty, Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 48/2(2015), 492-501.
Wasilewski Edward, Przymioty miłości małżeńskiej w interpretacji obrazu "Portret małżonków Arnolfinich" w kaznodziejskim przepowiadaniu, Studia Bydgoskie 9(2015), 291-302.
Wasilewski Edward, Motywacja dobroczynności chrześcijańskiej w świetle "wykresografii", Studia Gdańskie (2015), 127-146.
Wasilewski Edward, Podstawy biblijne godności kobiety w Liście apostolskim Jana Pawła II "Mulieris dignitatem". Implikacje homiletyczne, Collectanea Theologica 1(2015), 131-143.
Wasilewski Edward, Potrzeba recepcji treści Listu apostolskiego Jana Pawła II "Mulieris dignitatem" we współczesnym kaznodziejstwie, Studia Bydgoskie 8(2015), 169-183.
Wasilewski Edward, Uniwersalny wymiar kerygmatu pisemnego, Resovia Sacra 22(2015), 333-347.
Wasilewski Edward, Ideał świętości. Przekaz Dobrej Nowiny w ujęciach graficzno-obrazowych, [Gaudentinum] Gniezno 2015.
Wasilewski Edward, Geometria w służbie teologii, [Bernardinum] Pelplin 2015.
Wasilewski Edward, Aplikacja założeń metody wykresograficznej do teorii i praktyki homiletycznej, [Gaudentinum] Gniezno 2015.

ROK 2014
Sławiński Henryk, Sprawozdanie: Seminarium. Teologia pastoralna po II Soborze Watykańskim, Vita Academica 78/3(2014), 8-10.
Sławiński Henryk, Sympozjum nt. ?Liturgiczne przepowiadanie do dzieci. Szanse i zagrożenia?, Nysa-Opole, 21-22 października 2013 roku, Homo Dei 311/2(2014), 147-152.
Sławiński Henryk, Chrześcijaństwo jako religia żywego Słowa Bożego, w: M. Chojnacki, J. Morawa, A. Napiórkowski (red.), O bogactwach Kościoła, [Wyd. Salwator] Kraków 2014, 343-355.
Sławiński Henryk, Wkład Soboru Watykańskiego II w odnowę przepowiadania słowa Bożego, w: E. Umińska-Tytoń, J. Lewandowicz (red.), Humanistyczna recepcja Soboru Watykańskiego II, [Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie] Łódź 2014, 173-184.
Sławiński Henryk, Duszpasterska opieka i głoszenie Dobrej Nowiny Chrystusa rodzicom dzieci zmarłych przed urodzeniem, Polonia Sacra 37/4(2014), 141-157.
Sławiński Henryk, Geneza, kontekst i tematyka kazań pasyjnych, Polonia Sacra 35/2(2014), 75-99.
Sławiński Henryk, Język współczesnego przekazu Ewangelii z uwzględnieniem sugestii papieża Franciszka, Roczniki Teologiczne 61/12(2014), 53-71.
Sławiński Henryk, Msza s?w. i homilia według ?Dyrektorium o Mszach s?w. z udziałem dzieci?. Aktualnos?c? dyrektorium w 40. rocznice? powstania?, Teologia i Człowiek 28/4(2014), 97-115.
Szczepaniak Maciej, Agenda-setting i spirala milczenia a przepowiadanie słowa Bożego, Teologia Praktyczna 15(2014), 81-94.

ROK 2013
Sławiński Henryk, (rec.) Artur Seweryn, Teologia męczeństwa w przepowiadaniu św. Augustyna, Kraków 2011., Polonia Sacra 17/2(2013), 305-307.
Sławiński Henryk, Sprawozdanie: 50-lecie Soboru Watykańskiego II. Praktyczno-teologiczna recepcja soboru w Niemczech i Polsce. Polsko-niemieckie seminarium i sympozjum naukowe dotyczące recepcji Soboru Watykańskiego II, Vita Academica 73/3(2013), 8-9, 11.
Sławiński Henryk, Homilia dla dzieci - pedagogiczne wyzwanie, w: J. Hadalski (red.), Msza Święta ? rozumieć, aby lepiej uczestniczyć. Wykład liturgii Mszy, Poznań 2013, 246-251.
Sławiński Henryk, Troski współczesnej homiletyki, w: J. Hadalski (red.), Msza Święta ? rozumieć, aby lepiej uczestniczyć. Wykład liturgii Mszy, Poznań 2013, 241-245.
Sławiński Henryk, Homilia podczas pogrzebu dzieci zmarłych bez chrztu, w: Jan Dziedzic, Piotr Guzdek (red.), Od bólu po stracie do nadziei życia. Pogrzeb dziecka poronionego, [Wydawnictwo naukowe] Kraków 2013, 127-152.
Sławiński Henryk, Oryginalne ujęcie kwestii wiary w encyklice papieża Franciszka, Lumen fidei,, Polonia Sacra 17/2(2013), 97-112.
Sławiński Henryk, Wykorzystanie rekwizytów w przepowiadaniu, Przegląd Homiletyczny 17(2013), 97-115.
Sławiński Henryk, Błogosławieni wychowawcy świętej Teresy z Lisieux, Polonia Sacra 17/1(2013), 191-209.
Sławiński Henryk, Problem języka w nauczaniu religii wśród młodzieży, Ateneum Kapłańskie 626/1/ 161(2013), 109-128.
Szczepaniak Maciej, Spirala pomówień czy walka o dusze?. Wokół polityki na ambonie w kazaniu radiowym abp. Teodorowicza, Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 46,1(2013), 129-146.
Szczepaniak Maciej, Msza fonogeniczna. Pierwsza polska transmisja mszy świętej i towarzyszące jej okoliczności, [UAM Wydział Teologiczny] Poznań 2013.

ROK 2012
Sławiński Henryk, Sprawozdanie: Sympozjum homiletyczne nt. ?Polityka na ambonie? - Katowice, Homo Dei 303/2(2012), 136-140.
Sławiński Henryk, ?Świadkowie Bożej Miłości w drodze i przez służbę?. Sprawozdanie z Europejskiej Konferencji Duszpasterstwa Ludzi Morza, Port du Bouc 22-26 września 2011 r., Ateneum Kapłańskie 619/3(2012), 595-596.
Sławiński Henryk, ?Katolicka teologia w dzisiejszym świecie: refleksje ad intra et ad extra?. Sprawozdanie z Międzynarodowego Sympozjum Teologicznego w Bratysławie, 15 listopada 2011 r., Ateneum Kapłańskie 618/2(2012), 403-405.
Sławiński Henryk, Sprawozdanie z XXIII Światowego Kongresu Duszpasterstwa Ludzi Morza (Watykan, 19-23 listopada 2012), Polonia Sacra 2(2012), 259-263.
Sławiński Henryk, Homilia wprowadzeniem w doświadczenie Boga a kontekst sekularyzmu,, Przegląd Homiletyczny 16(2012), 119-134.
Sławiński Henryk, Troska Kościoła o poprawę jakości homilii: od synodu o Eucharystii i Sacramentum Caritatis do synodu o słowie Bożym i Verbum Domini, Colloquia Theologica Ottoniana 1(2012), 37-62.
Sławiński Henryk, Problematyka polityczna w kazaniu, Polonia Sacra 2(2012), 17-39.
Sławiński Henryk, Wychowawcze znaczenie homilii ślubnej, Teologia i moralność 12(2012), 103-119.
Szczepaniak Maciej, Radiowa transmisja mszy św. z Kongresu Eucharystycznego w Dublinie. Przełom w recepcji transmisji radiowych w praktyce eklezjalnej, Kultura ? Media ? Teologia 9(2012), 30-41.

ROK 2011
Sławiński Henryk, Spotkanie homiletów Arbeitsgemeinschaft für Homiletik (Monachium, 27-30 września 2010), Ruch Biblijny i Liturgiczny 64/4(2011), 368-370.
Sławiński Henryk, Sprawozdanie: Doroczne spotkanie homiletów polskich w ramach VIII Kongresu Teologów Polskich (16 września 2010 Poznań)., Przegląd Homiletyczny 15(2011), 197-199.
Szczepaniak Maciej, Poemat współczesności Jana Pawła II, w: S. Mikołajczak, M. Wrześniewska-Pietrzak (red.), Jan Paweł II w trosce o słowo i prawdę, [Poznańskie Studia Polonistyczne] Poznań 2011, 207-220.
Szczepaniak Maciej, Transmisja telewizyjna procesji eucharystycznej, Poznańskie Studia Teologiczne 25(2011), 357-374.

ROK 2009
Sławiński Henryk, Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. ?Czy Chrystus używałby PowerPointa? O słowie i obrazie w misterium przepowiadania?, Krzeszowice 28-29 listopada 2008 r., Homo Dei 291/2(2009), 138-141.
Szczepaniak Maciej, Wizerunek Jana Pawła II w mediach na przykładzie Jubileuszu 2000 roku, w: M. Rybka (red.), Jan Paweł II ? Wychowawca Młodych, [Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk] Poznań 2009, 163-172.

ROK 2008
Sławiński Henryk, Sprawozdanie: Celebracja Eucharystii ? uroczystości jubileuszowe ks. prof. Stefana Koperka CR,, Ruch Biblijny i Liturgiczny 61/3(2008), 163-164.
Szczepaniak Maciej, Pomoce do homilii i kazań w ?Bibliotece Kaznodziejskiej?. Ocena teologa, w: W. Przyczyna, M. Kubiak (red.), Ściągać czy nie ściągać? O pomocach do homilii i kazań, [Księgarnia Świętego Wojciecha] 2008, 131-134.