homiletyka polska: bibliografia od 1945 roku (www.homiletyka.us.edu.pl)
red. ks. dr hab. Leszek Szewczyk
adiunkt Katedry Teologii Pastoralnej, Liturgiki, Homiletyki i Katechetyki
Wydziału Teologicznego Uniwersytetu ¦l±skiego w Katowicach

uaktualnienia bibliografii dokonane dnia 26.02.2018;
1
pozycji (-e)

ROK 2017
Chrzanowski Damian, Zrozumieć kerygmat. Głoszenie tre¶ci didaskalijnych w przepowiadaniu homilijnym, w: D±brówka M., Klementowicz M. (red.), Homilia integralna, [Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos"] Tarnów 2017, 89-104
kerygmat.
Chrzanowski Damian, Interpretacja "Mowy misyjnej" w Lekcjonarzu mszalnym, Studia Redemptorystowskie 15(2017), 189-211.
Chrzanowski Damian, Zwiastowanie Słowa Bożego w ¶wietle dokumentów Ko¶cioła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, Roczniki Teologiczne 12(2017), 19-30.
Panu¶ Kazimierz, ?Przemówienie nad trumn± kardynała Sapiehy?? Stefana Wyszyńskiego, prymasa Polski, Materiały Homiletyczne 305(2017), 47-55.
Panu¶ Kazimierz, ?Lud Boży żyj±cy łask± u¶więcaj±c±?? Stefana Wyszyńskiego, prymasa Polski, Materiały Homiletyczne 307(2017), 63-71.
Panu¶ Kazimierz, Kazanie wygłoszone w czasie ingresu do katedry wawelskiej? ? abp. Karola Wojtyły, Materiały Homiletyczne 308(2017), 41-51.
Panu¶ Kazimierz, ?Przemówienie na pogrzebie Marii D±browskiej? ks. Jana Zieji,, Materiały Homiletyczne 309(2017), 57-62.
Panu¶ Kazimierz, ?Na Trzeci Maj? ? przemówienie bł. ks. Henryka Hlebowicza, Materiały Homiletyczne 310(2017), 39-49.
Panu¶ Kazimierz, O przepowiadaniu z ambony dzisiaj. Wyst±pienie podczas warsztatów duszpasterskich w Archidiecezjalnym Wyższym Seminarium Duchownym w Białymstoku, 7-8.03.2017, Wiadomo¶ci Ko¶cielne Archidiecezji Białostockiej XLV, 1(2017), 71-84.
Panu¶ Kazimierz, Kontemplacja Chrystusowych ran w pobożno¶ci i w kaznodziejstwie chrze¶cijańskim, Studia Włocławskie 19(2017), 307-318.
Panu¶ Kazimierz, Rodzina Boża i ludzka w nauczaniu kard. Karola Wojtyły ? papieża Jana Pawła II w Zakopanem, w: ?Na Was można zawsze liczyć!? Nauczanie papieskie arcybiskupa Karola Wojtyły ? papieża Jana Pawła II w Zakopanem, Zakopane 2017, 13-25.
Panu¶ Kazimierz, Chrystocentryczne przepowiadanie hagiograficzne, w: Sławiński H. (red.), Głosimy Pana Jezusa Chrystusa. Tre¶ć przepowiadania, [Wydawnictwo Naukowe UPJPII] Kraków 2017, 261-280.
Swędrowski Jerzy, (rec.) Stanisław Biel SJ, Rybak z Galilei, Kraków 2016, s. 308, Homo Dei 2(2017), 221-224.
Swędrowski Jerzy, (rec.) Emilian Goł±bek OFM, Miłosierdzie zmienia wszystko, Wrocław/Kraków 2016, s. 96, Homo Dei 1(2017), 201-204.

ROK 2016
Chrzanowski Damian, Mowa misyjna Jezusa (Mt 10,1-11,1) w polskim przepowiadaniu posoborowym. Studium homiletyczne, [KUL] Lublin 2016.
Swędrowski Jerzy, (rec.) Ks. St. Dyk, Homilia. Droga do żywego poznania misterium Chrystusa, Kielce 2016, s. 215, Studia Loviciensia 18(2016), 247-251.
Swędrowski Jerzy, Silni słowem Bożym. My¶li do homilii na rok ABC, s. 400, [Homo Dei] Kraków 2016.
Swędrowski Jerzy, (rec.) Bp Andrzej F. Dziuba, Jedyny Bóg. Z nauczania pasterskiego, Warszawa 2015, s.336, Homo Dei 3(2016), 193-197.
Swędrowski Jerzy, Model współczesnej homilii niedzielnej, Studia Loviciensia 18(2016), 163-173.
Swędrowski Jerzy, ¦więci i błogosławieni w kontek¶cie 1050-lecia chrztu Polski. Kazania patriotyczne, czy hagiograficzne?, w: M. Pawliszyn (red.), Musimy siać. Księga pami±tkowa ku czci Gerarda Siwka CSsR (1938-2015), Kraków 2016, 353-367.

ROK 2015
Swędrowski Jerzy, Sprawozdanie z Konferencji naukowej SHP "Głosimy Pana Jezusa Chrystusa. Tre¶ć przepowiadania", Niepokalanów 28-29.09.2015, Studia Loviciensia 17(2015), 332-337.
Swędrowski Jerzy, (rec.) W. Przyczyna, L. Szewczyk (red.), Polityka na ambonie?, Kraków 2015, s. 242, Studia Loviciensia 17(2015), 315-319.

ROK 2014
Swędrowski Jerzy, (rec.) R. Hajduk, Ewangelia na forum ¶wiata. Od apologetyki do marketingu, Kraków 2013, s. 280, Studia Loviciensia 16(2014), 372-375.
Swędrowski Jerzy, (rec.) W. Przyczyna, Homilia pięćdziesi±t lat po Soborze Watykańskim II. Pytania, problemy, wyzwania, Kraków 2013, s. 245, Studia Loviciensia 16(2014), 368-371.

ROK 2013
Swędrowski Jerzy, (rec.) Ks. bp Andrzej F. Dziuba, Służyć życiu, Niepokalanów 2012, s. 334, Homo Dei 3(2013), 227-230.

ROK 2012
Swędrowski Jerzy, (rec.) Bp Andrzej F. Dziuba, Tylko Bogu, Warszawa 2011, s. 330, Homo Dei 2(2012), 203-206.
Swędrowski Jerzy, (rec.) Wiesław Przyczyna (red.), Liturgia i przepowiadanie, Kraków 2010, s. 272, Studia Loviciensia 14(2012), 334-336.

ROK 2011
Swędrowski Jerzy, Sprawozdanie z sympozjum homiletycznego "Polityka na ambonie" na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu ¦l±skiego, 13.10.2011, Studia Loviciensia 13(2011), 302-305.

ROK 2007
Swędrowski Jerzy, Sprawozdanie z Konferencji naukowej "Metodologia nauk pastoralnych", Warszawa 24-25.09.2007, Studia Loviciensia 9(2007), 394-396.