INFORMACJE
 • wyszukiwanie proste
 • wyszukiwanie zaawansowane
 • przeglądanie wg lat
 • zaproponuj nową pozycję bibliograficzną
 • historia uaktualnień
 • historia zapytań

 • ostatnie uaktualnienie: 12.02.2021
  bibliografia zawiera obecnie 4198 opisów(-y)
  wykonano wyszukiwań: 641441
  indeksy:
  uaktualnienia bibliografii dokonane dnia 23.12.2009;
  60
  pozycji (-e)

  historia uaktualnień:

  26: 12.02.2021 (64)
  25: 17.03.2020 (22)
  24: 24.10.2019 (41)
  23: 16.04.2019 (3)
  22: 26.11.2018 (81)
  21: 26.02.2018 (29)
  20: 22.09.2017 (68)
  19: 10.05.2017 (133)
  18: 10.09.2016 (80)
  17: 30.11.2015 (71)
  16: 27.09.2015 (36)
  15: 29.11.2014 (66)
  14: 14.10.2014 (30)
  13: 27.09.2013 (43)
  12: 27.10.2012 (79)
  11: 30.11.2011 (43)
  10: 1.08.2011 (80)
  9: 23.11.2010 (16)
  8: 19.07.2010 (11)
  7: 23.12.2009 (119)
  6: 7.10.2009 (11)
  5: 15.07.2009 (19)
  4: 26.02.2009 (28)
  3: 09.09.2008 (3)
  2: 25.06.2008 (110)
  1: 04.02.2008 (5960)

  ROK 2009___________ [2022][2021][2020][2019][2018][2017][2016][2015][2014][2013][2012][2011][2010][2008][2007][2006][2005][2004][2003][2002][2001]

  Dyk Stanisław, (red.) J. Sikora, Od Słowa do słowa. Literackość współczesnych kazań, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2008, ss. 283, Przegląd Homiletyczny 13(2009), 169-171.

  Dyk Stanisław, Sprawozdanie z sympozjum z okazji 50-lecia teologii pastoralnej w KUL: Teologia pastoralna nauką w służbie ewangelizacji. (Lublin 22-23 kwietnia 2009), Przegląd Homiletyczny 13(2009), 179-180.

  Dyk Stanisław, Historiozbawczy wymiar przepowiadania homilijnego, Przegląd Homiletyczny 13(2009), 7-17.

  Dyk Stanisław, Specjalizacja Homiletyki, w: Cz. Krakowiak, W. Przygoda, A. Kiciński (red.), 50.lat teologii pastoralnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, [Wydawnictwo KUL] Lublin 2009, 227-240.

  Dyk Stanisław, Znaczenie terminu "misterium" w refleksji teologiczno-liturgicznej, Roczniki Liturgiczne 56/1(2009), 69-85.

  Dyk Stanisław, Podmiot przepowiadania homilijnego w świetle współczesnych dokumentów Kościoła, Kieleckie Studia Teologiczne 8(2009), 283-297.

  Dyk Stanisław, Układ Lekcjonarza Mszalnego pomocą w interpretacji orędzia biblijnego, Zeszyty Naukowe KUL 52/1(2009), 61-71.

  Dyk Stanisław, Zasady interpretacji tekstu biblijnego w praktyce kaznodziejskiej, Perspectiva - Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne 14/1(2009), 99-121.

  Hara Kazimierz, Recepcja nauczania Kościoła o liturgii jako źródle przepowiadania w homiliach biskupa Wacława Świerzawskiego, Studia Sandomierskie 16(2009), 169-186.


  ROK 2008___________ [2022]
  [2021]
  [2020]
  [2019]
  [2018]
  [2017]
  [2016]
  [2015]
  [2014]
  [2013][2012][2011][2010][2009][2007][2006][2005][2004][2003][2002][2001]

  Bołoz Wojciech, Współczesne przepowiadanie moralne - potrzeba uzasadnienia i motywacji, Homo Dei 286/1(2008), 17-30.

  Broński Włodzimierz, Wpływ czynników emocjonalnych na odbiór kazania, Przegląd Homiletyczny 12(2008), 177-191.

  Degórski Bazyli, Egzegeza cudu w Kanie Galilejskiej w nauczaniu św. Gaudentego z Brescji, Dissertationes Paulorum 17(2008), 5-34.

  Długosz Antoni, Homilia wierna Bogu i człowiekowi, Biblioteka Kaznodziejska 152/4(2008), 20-25.

  Draguła Andrzej, Internet jako pomoc kaznodziejska. Szkic z homiletyki internetowej, Studia Paradyskie 17/18(2007/2008), 135-142.

  Dyk Stanisław, Mistagogiczna funkcja homilii pokutnej, Przegląd Homiletyczny 12(2008), 111-117.

  Frąszczak Krzysztof, Jak mówić o nawróceniu współczesnemu człowiekowi, Przegląd Homiletyczny 12(2008), 91-101.

  Jastrząb Dariusz, Aktualności przepowiadania Jana Pawła II zawartego w " Liście do artystów", Studia Koszalińsko - Kołobrzeskie 13(2008), .

  Jaśkiewicz Grzegorz, Homilia jako zbawczy kairos, Ateneum Kapłańskie 595(2008), 473-480.

  Karczewski Marek, Niektóre sposoby medialnego "wyjaśniania" Biblii, Studia Elbląskie 9(2008), 89-101.

  Lijka Kazimierz, Przesłanie teologiczne w homiliach Jana Pawła II na Wigilię Paschalną, Wrocławski Przegląd Teologiczny 1(2008), 117-131.

  Machula Tomas, Kaznodzieja nie jest sam, W drodze 420/1(2008), 27-37.

  Morawa Józef, Myśl eklezjologiczna kard. Karola Wojtyły w kazaniach o św. Stanisławie, biskupie i męczenniku, Ruch Biblijny i Liturgiczny 1(2008), 39-62.

  Mrowiec Tadeusz, Sługa słowa według św. Augustyna, Materiały Homiletyczne 245(2008), 13-21.

  Niestępski Jerzy, Człowiek jako słuchacz słowa Bożego, Studia Teologiczne - Białystok - Drohiczyn - Łomża 26(2008), 367-380.

  Nowak Tomasz, Funkcje cytatów w homilii, Materiały Homiletyczne 246(2008), 13-21.

  Ostafiński Witold, Nadawca i odbiorca w komunikacyjnym modelu przepowiadania na przykładzie tekstów abp. Józefa Michalika, Collectanea theologica 1(2008), 67-81.

  Ostafiński Witold, Funkcja ekspresywna we współczesnych tekstach homiletycznych, Analecta Cracoviensia 40(2008), 263-284.

  Ostafiński Witold, Formy narracyjne we współczesnych tekstach homiletycznych, Przegląd Homiletyczny 12(2008), 191-205.

  Pałubska Zofia, Modlitwa prośby w kazaniach i mowach religijnych Arcybiskupa Józefa Teofila Teodorowicza, Rocznik Teologii Katolickiej 7(2008), 194-222.

  Panuś Kazimierz, O bardziej skuteczne kaznodziejstwo, Biblioteka Kaznodziejska 152/2(2008), 19-27.

  Panuś Kazimierz, Przesłanie Ojców Kościoła dla współczesnego kaznodziejstwa, Ruch Biblijny i Liturgiczny 1(2008), 127-135.

  Przyczyna Wiesław, Przepowiadać etycznie, Przegląd Homiletyczny 12(2008), 7-17.

  Salij Jacek, Jak dzisiaj mówić o Bożym miłosierdziu, Przegląd Homiletyczny 12(2008), 63-73.

  Serafin Janusz, (rec.) Gerard Siwek, Blaski i cienie współczesnego przepowiadania. Przewodnik dla kaznodziejów kaznodziejów homilistów, (seria "Redemptoris Missio", Wydawnictwo M, Kraków 2007, ss. 285, Homo Dei 287/2(2008), 189-191.

  Silski Wojciech, O kaznodziejstwie dziecięcym głosem praktyka, Biblioteka Kaznodziejska 152/4(2008), 31-38.

  Siwek Gerard, W trosce o kapłańską dojrzałość. Duchowość głosicieli słowa Bożego, cz. III: Znaczenie ludzkiego słowa,, Homo Dei 286/1(2008), 116-123.

  Siwek Gerard, W trosce o kapłańską dojrzałość. Duchowość głosicieli słowa Bożego, cz. IV: Wzrost duchowy przez przepowiadanie, Homo Dei 287/2(2008), 104-111.

  Sławiński Henryk, (rec.) Polska bibliografia homiletyczna 1945 - 2005, Wydawnictwo M, Kraków 2007, ss. 405, oprac. Wiesław Przyczyna i Leszek Szewczyk, Homo Dei 288/3(2008), 206-209.

  Sławiński Henryk, Konieczność przygotowywania homilii. Na kanwie aktualnych polemik o pomocach kaznodziejskich, Przegląd Homiletyczny 12(2008), 17-25.

  Swędrowski Jerzy, Stan badań nad kaznodziejstwem polskojęzycznym w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, Studia Loviciensia 10(2008), 297-305.

  Swędrowski Jerzy, (rec.) Maciej K. Kubiak, Wiesław Przyczyna (red), Ściągać czy nie ściągać. O pomocach do homilii i kazań, Drukarnia i Księgarnia św. Wojciecha, Poznań 2008, ss. 152, Studia Loviciensia 10(2008), 354-357.

  Swędrowski Jerzy, (rec.) Jan Twardy, Włodzimierz Broński, Jan Nowak, (red.) Mowa żywa. Wybrane aspekty komunikacji kaznodziejskiej, Kielce 2005, ss. 208, Studia Loviciensia 10(2008), 357-359.

  Szymik Stefan, Pomoce do kazań, Współczesna ambona 3(2008), 165-179.

  Turowski Wojciech, Jaki powinien być kaznodzieja XXI wieku?,, Studia Teologiczne - Białystok - Drohiczyn - Łomża 26(2008), 357-366.

  Twardy Jan, Kaznodziejskie nauczanie o pokucie w roku liturgicznym, Przegląd Homiletyczny 12(2008), 119-133.

  Twardy Jan, Doniosłość słuchania słowa Bożego, Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 41,2(2008), 338-350.

  Warzeszak Józef, Doniosłość teologiczna i moralna idei Bożej Opatrzności w nauczaniu Prymasa Polski Kard. Józefa Glempa, Warszawskie studia teologiczne 21/1(2008), 117-140.

  Wróblewski Marian, Kaznodziejskie implikacje społeczno - eklezjalnego wymiaru pokuty i pojednania, Ateneum Kapłańskie 594(2008), 332-342.

  Zagrodzki Wojciech, Jak nie mówić i jak mówić o ... o wolności, Homo Dei 288/3(2008), 122-132.

  Zwoliński Andrzej, Jak nie mówić i jak mówić o ... szatanie, Homo Dei 287/2(2008), 111-121.

  Żelazny Jan, Pedagogiczne podejście do odbiorcy, Rozważania w oparciu o Homilie św. Jana Chryzostoma do Listu do Hebrajczyków, Ruch Biblijny i Liturgiczny 1(2008), 117-126.


  ROK 2007___________ [2022]
  [2021]
  [2020]
  [2019]
  [2018]
  [2017]
  [2016]
  [2015]
  [2014]
  [2013]
  [2012]
  [2011]
  [2010]
  [2009]
  [2008]
  [2006]
  [2005]
  [2004]
  [2003]
  [2002]
  [2001]

  Chaim Władysław, Przepowiadanie dialogowe w małej grupie - rozmowa po kazaniu, Biblioteka Kaznodziejska 151/2(2007), 23-36.

  Grzegorski Zdzisław, W stulecie " Biblioteki kaznodziejskiej" ( 1907 - 2006), Poznańskie Studia Teologiczne 21(2007), 105-165.

  Grzegorski Zdzisław, Od kogo - do kogo? Dialog w komunikacyjnym modelu przepowiadania, Biblioteka Kaznodziejska 151/2(2007), 18-23.

  Kulczyka Anna, Jak nie mówić i jak mówić o ... o Maryi jako wzorze kobiecości, Homo Dei 285/4(2007), 104-114.

  Łupiński Józef, Listy pasterskie biskupa łomżyńskiego Stanisława Kostki Łukomskiego, Studia Teologiczne - Białystok - Drohiczyn - Łomża 25(2007), 415-431.

  Niestępski Jerzy, Biskup Mikołaj Sasinowski jako kaznodzieja, Studia Teologiczne - Białystok - Drohiczyn - Łomża 25(2007), 185-197.

  Pawelec Mariusz, Recepcja kazań Samuela Dambrowskiego na Śląsku (XVII-XX w.), Studia Śląskie 66(2007), 11-38.

  Sieradzka-Mruk Agnieszka, Dialog w homiliach dla dzieci (spojrzenie językoznawcy), Biblioteka Kaznodziejska 151/2(2007), 36-44.

  Siwek Gerard, W trosce o kapłańską dojrzałość. Duchowość głosicieli słowa Bożego, cz. I: Powołani do głoszenia, Homo Dei 284/3(2007), 161-170.

  Siwek Gerard, Kiedy homilia, kiedy kazanie?,, Homo Dei 285/4(2007), 28-42.

  Siwek Gerard, W trosce o kapłańską dojrzałość. Duchowość głosicieli słowa Bożego, cz. II: Słudzy słowa Bożego, Homo Dei 285/4(2007), 96-104.

  Sławiński Henryk, Przygotowanie homilii: kazanie za pomocą internetu, Ateneum Kapłańskie 590(2007), 125-132.

  Sławiński Henryk, Sympozjum homiletyczne, Ateneum Kapłańskie 587(2007), 185-186.

  Sławiński Henryk, Spotkanie Stowarzyszenia Homiletów, Ateneum Kapłańskie 587(2007), 188-190.

  Sławiński Henryk, Dwie tradycje homiletyczne. Przepowiadanie w judaizmie i chrześcijaństwie. Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji, Ateneum Kapłańskie 587(2007), 190-194.

  Sławiński Henryk, (rec.) Siwek G., Blaski i cienie współczesnego przepowiadania, Materiały Homiletyczne 238(2007), 183-187.

  Sodi Manlio, Itinerarium życia chrześcijańskiego proponowane przez Rok liturgiczny. Tematy orędzia okresów: Bożego Narodzenia i Wielkanocy, Studia Loviciensia 9(2007), 259-279.

  Swędrowski Jerzy, (rec.) Stanisław Haręzga, Słowo Boże w życiu i misji Kościoła w Polsce, Wydawnictwo Biblos, Tarnów 2007, ss. 81, Studia Loviciensia 9(2007), 364-367.

  Szałanda Tomasz, Presupozycje w kaznodziejskim komunikacie perswazyjnym. Neurologiczne programowanie na ambonie, Ateneum Kapłańskie 590(2007), 133-144.

  Szymański Piotr Florencjan, Biblia w przepowiadaniu. Kaznodziejski przekaz perykopy Łk 2, 22 - 40, Homo Dei 284/3(2007), 170-179.

  Turowski Wojciech, Kilka słów o tożsamości kaznodziei: homiletyczna refleksja po lekturze "Lineamenta" przed XII Zwyczajnym Zgromadzeniem Ogólnym Synodu Biskupów, Studia Teologiczne - Białystok - Drohiczyn - Łomża 25(2007), 175-184.

  Twardy Jan, Chrystocentryzm w kaznodziejskiej posłudze słowa, Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 40,1(2007), 50-64.

  Twardy Jan, Kaznodziejskie oddziaływanie na sferę wolitywną słuchaczy, Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 40,2(2007), 390-404.

  Wasilewski Sławomir, Kunszt oratorski św. Cypriana z Kartaginy w jego nauczaniu o pokoju, Studia Loviciensia 9(2007), 327-343.

  Wojnowski Sebastian, Konferencja naukowa "Wielcy kaznodzieje Krakowa", Ruch Biblijny i Liturgiczny 1(2007), 69-72.

  Wróblewski Marian, Ideał kapłana - kaznodziei w świetle drugiej mowy św. Grzegorza z Nazjanzu, Analecta Cracoviensia 38/39(2007), 395-410.

  Zagrodzki Wojciech, Jak nie mówić i jak mówić o ... czystości, Homo Dei 282/1(2007), 93-103.

  Ziółkowski Andrzej, Czy mogę z księdzem porozmawiać? O dialogu w czasie kazania., Biblioteka Kaznodziejska 151/2(2007), 44-56.


  ROK 2006___________ [2022]
  [2021]
  [2020]
  [2019]
  [2018]
  [2017]
  [2016]
  [2015]
  [2014]
  [2013]
  [2012]
  [2011]
  [2010]
  [2009]
  [2008]
  [2007]
  [2005]
  [2004]
  [2003]
  [2002]
  [2001]

  Balter Lucjan, Jak nie mówić i jak mówić o ... łasce, Homo Dei 281/4(2006), 96-105.

  Chmiel Jerzy, Terminologia i modele przepowiadania w Starym Testamencie, Przegląd Homiletyczny 10(2006), 7-13.

  Dąbrowski Karol, Święty Paweł - wzór głosiciela Ewangelii, Homo Dei 279/2(2006), 38-50.

  Dyk Stanisław, Nowotestamentalne określenia posługi słowa Bożego w Liturgii, Przegląd Homiletyczny 10(2006), .

  Giemza Bogdan, Jan Paweł II - prorok, świadek i sługa nadziei, Materiały Homiletyczne 231(2006), 4-14.

  Janiec Zdzisław, Komunikowanie homiletyczne w liturgii, Anamnesis 55(2006), 64-70.

  Janiec Zdzisław, Komunikacyjny charakter słowa Bożego, Studia Sandomierskie 13/4(2006), .

  Kowalski Rafał, Przepowiadać atrakcyjnie. Pismo Święte źródłem przepowiadania, Wrocławski Przegląd Teologiczny 1(2006), 173-180.

  Kuźmiński Dariusz, Czytania liturgiczne podczas niedzielnej Mszy Świętej jako propozycja formacji sumienia chrześcijańskiego, Studia Loviciensia 8(2006), 165-189.

  Lipiec Dariusz, Rozumienie nowej ewangelizacji w programach duszpasterskich Komisji Duszpasterskiej Episkopatu Polski, Studia Teologiczne - Białystok - Drohiczyn - Łomża 24(2006), 155-173.

  Łysy Hubert, Sugestie homiletyczne nt. wolnych związków, Forum Duszpasterskie 62(2006), 76-78.

  Majewski Marek, "Bo tak naprawdę, to myśmy nigdy nie uwierzyli" - problem braku wiary w twórczości biskupa Józefa Zawitkowskiego na przykładzie "Świętokrzyskich kazań radiowych", Studia Gdańskie 18/19(2005/2006), 71-93.

  Nitecki Piotr, Jak nie mówić i jak mówić o ... kwestii społecznej, Homo Dei 280/3(2006), 98-109.

  Ostafiński Witold, Właściwości stylistyczne świętokrzyskich kazań radiowych, Ruch Biblijny i Liturgiczny 1(2006), 25-45.

  Pierskała Rudolf, Sprawozdanie z sympozjum liturgicznego Integralna obecność słowa Bożego w celebracjach liturgicznych, Liturgia Sacra 12/1(2006), 123-154.

  Plech Jacek, Jak ewangelizować parafię?, Pastores 33/4(2006), 40-50.

  Podpora Ryszard, Nowa ewangelizacja i zdalne nauczanie, Zeszyty Naukowe KUL 193/1(2006), 35-45.

  Przyczyna Wiesław, O języku kazań i nie tylko, Materiały Homiletyczne 231(2006), 34-39.

  Rak Mariusz, Pedagogiczno - społeczny aspekt działalności Jana Pawła II wobec rodaków w homiliach wygłoszonych podczas pielgrzymek do ojczyzny, Kieleckie Studia Teologiczne 5(2006), 433-444.

  Saj Marek, Czy klękać przed telewizorem? Debata o Telewizyjnej transmisji Mszy św.,, Homo Dei 278/1(2006), 75-90.

  Salij Jacek, Jak nie mówić i jak mówić o ... o Kościele, Homo Dei 279/2(2006), 120-128.

  Siwek Gerard, (rec.) Rafał Karpiel. Perswazja w przekazach kaznodziejskich na przykładzie homilii Jana Pawła II wygłoszonych podczas pielgrzymki do Polski w 1979 roku, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków 2003, ss. 252, Homo Dei 278/1(2006), 189-193.

  Siwek Gerard, (rec.) Jan Twardy. Aby słowo wydało plon. O modlitwie głosiciela i słuchacza słowa Bożego (Księgarnia św. Jacka i Wydawnictwo Apostolicum, Katowice / Ząbki 2005, ss. 239., Homo Dei 279/2(2006), 193-195.

  Skrobisz Mirosław Jacek, Kapłan słuchającym głosicielem Bożego Słowa według DV 25, Studia Loviciensia 8(2006), 285-299.

  Sławiński Henryk, Rola pomocy kaznodziejskich, Biblioteka Kaznodziejska 150/6(2006), 13-21.

  Smentek Izabella, Priorytety w wypowiedziach Prymasa Polski w okresie stanu wojennego, Warszawskie studia teologiczne 19(2006), 47-61.

  Swędrowski Jerzy, Niektóre aspekty przepowiadania Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Polski w czasie uroczystości koronacji Wizerunków Matki Bożej, Studia Loviciensia 8(2006), 299-311.

  Swędrowski Jerzy, Sprawozdanie z Sympozjum Homiletycznego z okazji 100. lecia "Biblioteki Kaznodziejskiej" 19-20 września 2006, Studia Loviciensia 8(2006), 408-412.

  Szymański Piotr Florencjan, Kaznodziejski przekaz perykopy Lk 2, 41 - 52, Studia Franciszkańskie 16(2006), 85-106.

  Szymański Piotr Florencjan, Kaznodziejski przekaz perykopy Łk 1,39-56, Studia Paradyskie 16(2006), .

  Twardy Jan, Kerygmat a wydarzenie w głoszeniu cudów Jezusa, Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 39,2(2006), 319-330.

  Wojaczek Krystian, Jak nie mówić i jak mówić o ... powołaniu do świętości, Homo Dei 278/1(2006), 97-107.


  skrypty: Grzegorz Strzelczyk, ks., 2002-

  skrypt wykonany w czasie: 0 sekundy